Back to Shopping

Shopping Bag

Dual Chain 01 - Sterling Silver 16" + 2" Extension
Dual Chain 01 - Sterling Silver 16" + 2" Extension
Organic Oval Locket - Sterling Silver
Heart Locket - Sterling Silver
Small Baroque Pearl Pendant - Sterling Silver
Medium Baroque Pearl Pendant - Sterling Silver
Figure Pendant - Sterling Silver
Stone Tab Charm - Sterling Silver/Moonstone
the Nourishment Pendant - Sterling Silver
Angel Medallion - Sterling Silver
15mm Heart Charm - Sterling Silver
10mm Heart Charm - Sterling Silver
Star Charm - Sterling Silver
Prism Pendant - Sterling Silver/Black Onyx
Round Charm Clasp - Sterling Silver
Mini Round Charm Clasp - Sterling Silver
Fortune Pendant - Sterling Silver
The Star Tarot Pendant - Sterling Silver
The Moon Tarot Pendant - Sterling Silver
Transformation Talisman (Snake) - Sterling Silver
St. Christopher Oval Medallion - Sterling Silver
Mini Tag Pendant - Sterling Silver
Mia Vita Pendant - Sterling Silver
Mini Mia Vita Pendant - Sterling Silver
Small St. Christopher Oval Pendant - Sterling Silver
St. Michael Pendant - Sterling Silver
Sun and Moon Medallion - Sterling Silver
Virgo Pendant - Sterling Silver
Taurus Pendant - Sterling Silver
Scorpio Pendant - Sterling Silver
Sagittarius Pendant - Sterling Silver
Pisces Pendant - Sterling Silver
Gemini Pendant - Sterling Silver
Capricorn Pendant - Sterling Silver
Cancer Pendant - Sterling Silver
Aries Pendant - Sterling Silver
Aquarius Pendant - Sterling Silver
Double Baroque Pearl Pendant - Sterling Silver
Topaz Inlay Baroque Pearl Pendant - Sterling Silver
Engravable Bar Charm - Sterling Silver
Bezel Amulet Pendant - Sterling Silver/Moonstone
Heart Amulet Pendant - Sterling Silver/Moonstone
Mini Amulet Pendant - Sterling Silver/Moonstone
Teardrop Amulet Pendant - Sterling Silver/Moonstone
Taglia Pendant - Sterling Silver
Omnia Pendant - Sterling Silver
Ad Meliora Pendant - Sterling Silver
Dual Chain 01 - Gold Vermeil
Dual Chain 01 - Gold Vermeil
Organic Oval Locket - Gold Vermeil
Heart Locket - Gold Vermeil
Sand Enamel Evil Eye Pendant - Gold Vermeil / Onyx
Sand Enamel Evil Eye Pendant - Gold Vermeil / Moonstone
Onyx Enamel Evil Eye Pendant - Gold Vermeil / Mother of Pearl
Onyx Enamel Evil Eye Pendant - Gold Vermeil / Lapis
Small Baroque Pearl Pendant - Gold Vermeil
Medium Baroque Pearl Pendant - Gold Vermeil
Prism Pendant - Gold Vermeil/Black Onyx
Stone Tab Charm - Gold Vermeil/Moonstone
Mini Amulet Pendant - Gold Vermeil/Black Onyx
Star Charm - Gold Vermeil
10mm Heart Charm - Gold Vermeil
15mm Heart Charm - Gold Vermeil
The Sun Tarot Pendant - Gold Vermeil
Round Charm Clasp - Gold Vermeil
Mini Round Charm Clasp - Gold Vermeil
Angel Medallion - Gold Vermeil
Courage Talisman (Lion) - Gold Vermeil
Transformation Talisman (Snake) - Gold Vermeil
The Star Tarot Pendant - Gold Vermeil
The Moon Tarot Pendant - Gold Vermeil
Mini Amulet Pendant - Gold Vermeil/Moonstone
Fortune Pendant - Gold Vermeil
St. Christopher Oval Medallion - Gold Vermeil
Mini Tag Pendant - Gold Vermeil
Mia Vita Pendant - Gold Vermeil
Mini Mia Vita Pendant - Gold Vermeil
Small St. Christopher Oval Pendant - Gold Vermeil
Sun and Moon Medallion - Gold Vermeil
Virgo Pendant - Gold Vermeil
Taurus Pendant - Gold Vermeil
Scorpio Pendant - Gold Vermeil
Sagittarius Pendant - Gold Vermeil
Pisces Pendant - Gold Vermeil
Leo Pendant - Gold Vermeil
Gemini Pendant - Gold Vermeil
Capricorn Pendant - Gold Vermeil
Cancer Pendant - Gold Vermeil
Aries Pendant - Gold Vermeil
Aquarius Pendant - Gold Vermeil
Double Baroque Pearl Pendant - Gold Vermeil
Topaz Inlay Baroque Pearl Pendant - Gold Vermeil
Engravable Bar Charm - Gold Vermeil
Turquoise Heart Locket - Gold Vermeil
Black Onyx Heart Locket  - Gold Vermeil
Lapis Heart Locket  - Gold Vermeil
Mother of Pearl Heart Locket - Gold Vermeil
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Amethyst
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Blue Topaz
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Citrine
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Labradorite
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Lapis
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Moonstone
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Pink Opal
Heart Amulet Pendant - Gold Vermeil/Pink Opal
Heart Amulet Pendant - Gold Vermeil/Lapis
Heart Amulet Pendant - Gold Vermeil/Moonstone
Mini Amulet Pendant - Gold Vermeil/Moonstone
Teardrop Amulet Pendant - Gold Vermeil/Amethyst
Teardrop Amulet Pendant - Gold Vermeil/Labradorite
Teardrop Amulet Pendant - Gold Vermeil/Moonstone
Bezel Amulet Pendant - Gold Vermeil/Turquoise
Taglia Pendant - Gold Vermeil
Omnia Pendant - Gold Vermeil
Ad Meliora Pendant - Gold Vermeil

Dual Chain 01 Sterling Silver

Regular price
$55.00 USD
Sale price
Material
Charm
Sold Out
Organic Oval Locket
Sterling Silver
$75.00 USD
Sold Out
Heart Locket
Sterling Silver
$75.00 USD
Sold Out
Small Baroque Pearl Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Medium Baroque Pearl Pendant
Sterling Silver
$50.00 USD
Sold Out
Figure Pendant
Sterling Silver
$30.00 USD
Sold Out
Stone Tab Charm
Sterling Silver/Moonstone
$75.00 USD
Sold Out
the Nourishment Pendant
Sterling Silver
$35.00 USD
Sold Out
Angel Medallion
Sterling Silver
$50.00 USD
Sold Out
15mm Heart Charm
Sterling Silver
$55.00 USD
Sold Out
10mm Heart Charm
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Star Charm
Sterling Silver
$40.00 USD
Sold Out
Prism Pendant
Sterling Silver/Black Onyx
$80.00 USD
Sold Out
Round Charm Clasp
Sterling Silver
$40.00 USD
Sold Out
Mini Round Charm Clasp
Sterling Silver
$35.00 USD
Sold Out
Fortune Pendant
Sterling Silver
$75.00 USD
Sold Out
The Star Tarot Pendant
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
The Moon Tarot Pendant
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
Transformation Talisman (Snake)
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
St. Christopher Oval Medallion
Sterling Silver
$65.00 USD
Sold Out
Mini Tag Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Mia Vita Pendant
Sterling Silver
$55.00 USD
Sold Out
Mini Mia Vita Pendant
Sterling Silver
$35.00 USD
Sold Out
Small St. Christopher Oval Pendant
Sterling Silver
$50.00 USD
Sold Out
St. Michael Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Sun and Moon Medallion
Sterling Silver
$55.00 USD
Sold Out
Virgo Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Taurus Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Scorpio Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Sagittarius Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Pisces Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Gemini Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Capricorn Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Cancer Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Aries Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Aquarius Pendant
Sterling Silver
$45.00 USD
Sold Out
Double Baroque Pearl Pendant
Sterling Silver
$65.00 USD
Sold Out
Topaz Inlay Baroque Pearl Pendant
Sterling Silver
$85.00 USD
Sold Out
Engravable Bar Charm
Sterling Silver
$50.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Sterling Silver/Moonstone
$55.00 USD
Sold Out
Heart Amulet Pendant
Sterling Silver/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Mini Amulet Pendant
Sterling Silver/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Teardrop Amulet Pendant
Sterling Silver/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Taglia Pendant
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
Omnia Pendant
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
Ad Meliora Pendant
Sterling Silver
$70.00 USD
Sold Out
Organic Oval Locket
Gold Vermeil
$75.00 USD
Sold Out
Heart Locket
Gold Vermeil
$75.00 USD
Sold Out
Sand Enamel Evil Eye Pendant
Gold Vermeil / Onyx
$75.00 USD
Sold Out
Sand Enamel Evil Eye Pendant
Gold Vermeil / Moonstone
$75.00 USD
Sold Out
Onyx Enamel Evil Eye Pendant
Gold Vermeil / Mother of Pearl
$75.00 USD
Sold Out
Onyx Enamel Evil Eye Pendant
Gold Vermeil / Lapis
$75.00 USD
Sold Out
Small Baroque Pearl Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Medium Baroque Pearl Pendant
Gold Vermeil
$50.00 USD
Sold Out
Prism Pendant
Gold Vermeil/Black Onyx
$80.00 USD
Sold Out
Stone Tab Charm
Gold Vermeil/Moonstone
$75.00 USD
Sold Out
Mini Amulet Pendant
Gold Vermeil/Black Onyx
$65.00 USD
Sold Out
Star Charm
Gold Vermeil
$40.00 USD
Sold Out
10mm Heart Charm
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
15mm Heart Charm
Gold Vermeil
$55.00 USD
Sold Out
The Sun Tarot Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
Round Charm Clasp
Gold Vermeil
$40.00 USD
Sold Out
Mini Round Charm Clasp
Gold Vermeil
$35.00 USD
Sold Out
Angel Medallion
Gold Vermeil
$50.00 USD
Sold Out
Courage Talisman (Lion)
Gold Vermeil
$60.00 USD
Sold Out
Transformation Talisman (Snake)
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
The Star Tarot Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
The Moon Tarot Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
Mini Amulet Pendant
Gold Vermeil/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Fortune Pendant
Gold Vermeil
$75.00 USD
Sold Out
St. Christopher Oval Medallion
Gold Vermeil
$65.00 USD
Sold Out
Mini Tag Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Mia Vita Pendant
Gold Vermeil
$55.00 USD
Sold Out
Mini Mia Vita Pendant
Gold Vermeil
$35.00 USD
Sold Out
Small St. Christopher Oval Pendant
Gold Vermeil
$50.00 USD
Sold Out
Sun and Moon Medallion
Gold Vermeil
$55.00 USD
Sold Out
Virgo Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Taurus Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Scorpio Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Sagittarius Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Pisces Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Leo Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Gemini Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Capricorn Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Cancer Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Aries Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Aquarius Pendant
Gold Vermeil
$45.00 USD
Sold Out
Double Baroque Pearl Pendant
Gold Vermeil
$65.00 USD
Sold Out
Topaz Inlay Baroque Pearl Pendant
Gold Vermeil
$85.00 USD
Sold Out
Engravable Bar Charm
Gold Vermeil
$50.00 USD
Sold Out
Turquoise Heart Locket
Gold Vermeil
$105.00 USD
Sold Out
Black Onyx Heart Locket
Gold Vermeil
$105.00 USD
Sold Out
Lapis Heart Locket
Gold Vermeil
$105.00 USD
Sold Out
Mother of Pearl Heart Locket
Gold Vermeil
$105.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Amethyst
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Blue Topaz
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Citrine
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Labradorite
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Lapis
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Moonstone
$55.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Pink Opal
$55.00 USD
Sold Out
Heart Amulet Pendant
Gold Vermeil/Pink Opal
$65.00 USD
Sold Out
Heart Amulet Pendant
Gold Vermeil/Lapis
$65.00 USD
Sold Out
Heart Amulet Pendant
Gold Vermeil/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Mini Amulet Pendant
Gold Vermeil/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Teardrop Amulet Pendant
Gold Vermeil/Amethyst
$75.00 USD
Sold Out
Teardrop Amulet Pendant
Gold Vermeil/Labradorite
$65.00 USD
Sold Out
Teardrop Amulet Pendant
Gold Vermeil/Moonstone
$65.00 USD
Sold Out
Bezel Amulet Pendant
Gold Vermeil/Turquoise
$55.00 USD
Sold Out
Taglia Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
Omnia Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD
Sold Out
Ad Meliora Pendant
Gold Vermeil
$70.00 USD

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

case sensitive

Edge up your pendants with not just one, but two of our best-selling chains - meet the Dual Chain 01! We've taken our Delicate Curb chain and fused it to our Thin Staple Chain to create the perfect everyday base for your pendants and layers.

  • Sterling Silver
  • Delicate Curb Chain Thin Staple Chain
  • 16" + 2" Chain

*Please note that Fine Adorned, Number Charms, and Coveted Stone Charms are not compatible with this style of chain*

Edge up your pendants with not just one, but two of our best-selling chains - meet the Dual Chain 01! We've taken our Delicate Curb chain and fused it to our Thin Staple Chain to create the perfect everyday base for your pendants and layers.​

  • 14k Gold Vermeil
  • Delicate Curb Chain Thin Staple Chain
  • 16"+ 2" Chain

*Please note that Fine Adorned, Number Charms, and Coveted Stone Charms are not compatible with this style of chain*

Let Us Inspire You